BELEDİYE SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM

     Federasyonun kuruluşu, kapsamı, amacı, çalışma konuları ve faaliyetleri:

MADDE 1-Kuruluş:

     Federasyonun adı ve merkezi: Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu’dur, merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2-Kapsamı:

     Bu tüzükte ” Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu” sadece “Federasyon” olarak geçmekte ve ” Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu Tüzüğü de” “Tüzük” olarak anılmaktadır.

MADDE 3- Federasyonun Amacı:

Federasyon tüm spor dallarında ve özellikle geleneksel spor dallarında faaliyet gösteren belediye spor kulübü dernekleri arasında birlik ve beraberliği tesis ederek onları bir çatı altında birleştirmeyi, tüm sporlar ve ata sporları alanında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Federasyon tüm sporlar ve geleneksel spor branşlarında etkinlik, organizasyon, turnuvalar düzenlemeyi ve bu sayede sporları toplumda yaygınlaştırmayı ve daha bilinir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yerel ve evrensel kültür değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, üye dernekler arasında yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, eş güdüm ve iletişim sağlamak federasyonun hedefleri arasında yer almaktadır.

Federasyon, tüm sporlar ve geleneksel spor branşlarında nitelikli sporcular, antrenörler ve hakemler yetiştirmek suretiyle çocukların, gençlerin ve tüm herkesin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak, tüm sporları profesyonel olarak icra edip milli, tarihi, sportif, sanatsal ve kültürel nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç olarak kavranması amacı ile kurulmuştur.

MADDE 4- Federasyonunun Çalışma Konuları ve Faaliyetleri:

 • Tüm spor branşlarında, tüm geleneksel sporlar, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, mangala, mas güreşi, yağlı güreş, aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, dama ve aşık oyunu spor dallarında faaliyet göstermek. Organizasyon, seminer, turnuva, etkinlik ver her türlü sportif icraatları yapmak,
 • Faaliyetlerin, özellikle ata sporlarının özendirilmesi, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak. Televizyon ve Radyolarda yayınlanmak üzere eğitici ve öğretici programlar hazırlamak. Süre ve süresiz bülten ve dergi çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı bir nesil ve Türk sporuna faydalı sporcuları yetiştirilmesi için gençlerin tüm sporları ve ata sporlarını yapmalarını teşvik etmek, çalışma yerlerini ve ekipmanlarını temin etmek,
 • Sporlarının yaygınlaşması için sportif karşılaşmalar, organizasyonlar ve turnuvalar düzenlemek, akademik ve bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, dezavantajlı gruplar, yaşlılar, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarını iyileştirmek amacıyla ekonomik ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmak,
 • Toplumsal meselelerle ilgili alanlarda bilgi üretmek, analizler yapmak, stratejiler geliştirmek, ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler üretir; bu projeleri hayata geçirmek için her türlü faaliyette bulunmak,
 • Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler, insan hakları, demokrasi, barış ve iyi yönetişim, çevre, doğa, hayvan hakları, sağlık, eğitim ve mesleki eğitim, tarihi ve kültürel miras, bilim, teknoloji ve sanayi, medya ve iletişim, edebiyat, felsefe, kültür sanat ve müzik alanları ile her türlü alanda AR-GE çalışması yapmak,
 • Mevcut spor kulüpleri, federasyonlar ve konfederasyonlar ile iş birliği yapmak,
 • Faaliyet gösterilen tüm spor branşları ve ata sporları dallarında amatör ya da profesyonel sporcu yetiştirmek, ücret karşılığında ya da gönüllülük esasına dayalı olarak antrenör, eğitmen vb. personel görevlendirmek,
 • Federasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ücretli personel istihdam etmek,
 • Federasyon faaliyetlerine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile, müsabaka ve yarışmalarda başarı gösteren sporculara ve bu faaliyetlerde katkısı bulunan dernek ve federasyon görevlilerine ödül vermek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yerel ve ulusal radyo ve televizyonlara federasyon amacı doğrultusunda programlar hazırlamak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden, yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Federasyonun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, gerekli izinler alınarak federasyonun amaçlarına uygun olarak tesisleri kurmak veya kurdurmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak,
 • Yerel veya uluslararası faaliyette bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki federasyonlara veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, ortak sosyal ve sportif her türlü etkinliği gerçekleştirmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Gerekli görülen yerlerde federasyonun faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Federasyonun amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 • Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeleri yaparak, Federasyon üyesi derneklerin üye mensuplarının daha ucuz alış-veriş yapmalarını sağlamak,
 • Sporcuları müsabakalara hazırlamak için antrenör, menejer, doktor, kondüsyoner malzemeci, yardımcı, masör ve ihtiyaca göre başkaca personel istihdam etmek veya hizmet almak suretiyle ihtiyacı temin etmek,
 • Üyeler arasında birlik, beraberlik, saygı ve sevgi sağlamak için milli ve manevi günlerde anma ve kutlama, toplantılar, paneller düzenlemek.
 • Toplumun ve bilhassa gençlerin sporlar aracılığıyla uyuşturucu madde, içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Üye derneklerimiz içerisinde sportif faaliyetlerde yüksek başarı gösteren sporcularımızın her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda bulunmak veya karşılıksız burs vermek.
 • Belediyelerin yerel ve uluslararası yabancı kardeş şehirleri ile her türlü sporlar alanında ortak çalışmalar yürütmek,
 • Federasyona üye spor kulüpleri arasında her tür spor branşında yerel ve uluslararası ligler düzenlemek ve bu ligleri organize etmek,
 • Federasyon amacını gerçekleştirmek için gerekli kurullar, komisyonlar, birimler veya kollar kurmak.
 • Tüm spor alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyon kurucu dernekleri ve üyelik hükümleri

MADDE 5 – Federasyona Üyelik ve Üye Dernekleri Hakları:

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan yerli ve uluslararası tüzel kişiliğe haiz dernekler Federasyona üye olma hakkına sahiptir.
 • Federasyon Genel Sekreterliğine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, En çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde Federasyon Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilir. Onursal üyeler Federasyon Genel Kurulunda seçme ve seçilme hakları yoktur.
 • Federasyon asil üye dernekleri eşit haklara sahiptir. Üye dernekler kuruluş dönemi hariç, her asil üye dernek Federasyonun ilk Genel kuruluna belirleyeceği delegeler katılır. Üye sayısı 1 ile 49 arası olan dernek Federasyon Genel Kuruluna 5, üye sayısı 50 ile 99 arası olan dernek Federasyon Genel Kuruluna 10, Üye sayısı 100 den fazla olan dernek Federasyon Genel Kuruluna 15 üye gönderir.
 • Her üyenin, Federasyon faaliyetlerine ve yönetimine katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakları vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır ve bu hakkını vekâlet ile başkasına devredemez.

MADDE 6-Üye Derneklerin Yükümlülükleri:

 • Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirtilen Kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak karaları uygulamakla yükümlüdürler.
 • Üye Derneklerce belirlenen delegelerin listesi Federasyon Genel kurullarından en az on beş gün önce Federasyona bildirilir. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegeler federasyon genel kurulunda Derneği temsil eder.
 • Üye Dernekler, Yönetim Kurulunda karar alındığı takdirde Federasyon Katılım payını ve aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.
 • Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına üye Dernekler katılmak zorundadırlar.
 • Üye Dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar hakkında Federasyona bilgi verirler.

MADDE 7-Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Her üye kendi Genel Kurul kararıyla ve Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkında sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi ile genel kurul tutanağı ayrılma kararı Federasyon Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılan dernek geçmişe dönük olarak Federasyondan hiç bir hak iddia edemez.

Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

 • Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Federasyona veya üye derneklerin aleyhte çalışmalar veya fitne fesat yapmak,
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aidatı yazılı ikazdan sonra altı ay içinde ödememek,
 • Federasyon adını kullanarak haksız kazanç elde etmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üye üyelikten çıkarılır.

Federasyon Yönetim Kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurula kadar geçen süre içerisinde dernek federasyon bünyesinde veya federasyonun adını kullanarak hiç bir faaliyet gösteremez. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen Dernek ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir. Federasyondan çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığından hak iddia edemez.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları ve Genel kurul hükümleri

MADDE 8-Federasyon Organları:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu

MADDE 9-Genel Kurul Teşkili:

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.

 • Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
 • Federasyon Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri
 • Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri
 • Federasyona üye dernekleri tarafından seçilecek delegeler

a,b,c bendinde yazılan Başkan ve üyeler görevde olan üyeleri ifade eder.

Federasyona bağlı Derneklerin kendi Genel Kurullarında tüzüğümüzde belirtilen sayılarda belirlenen ve yazılı olarak Federasyona bildirilen delege üyelerin toplamından oluşur. Delegelik müddeti, bağlı bulunduğu Derneklerin Genel Kurul zamanları ile sınırlıdır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.

MADDE 10-Genel Kurul Toplantıları:

 • Olağan Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir Eylül ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gündem, gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır.
 • Olağan Üstü Genel Kurul: Olağan Genel Kurul dışında yapılan toplantılardır.

Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde Genel Kurul delegelerinin 1/5’sinin yazılı isteği üzerine,

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birinin veya toplantıyı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar. Federasyon Genel Kurulu tarafından alınan kararlar bir bültenle veya gazete ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur.

MADDE 11-Toplantı çağrı usulü:

Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantı yeri ve saati Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

MADDE 12- Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13- Toplantı Yapılış Usulü:

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde, hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen yeri imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. (Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.)

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14-Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama, açık tasnif ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile Tüzük değişikliği ve Federasyon feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılır. Oy verme işlemi bittikten sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

MADDE 15-Genel Kurul Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır:

 • Federasyonun organlarını seçmek,
 • Kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Benzer Federasyonların oluşturacağı yeni Konfederasyon kurmak veya mevcut bulunan Konfederasyona katılım için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurul için delege seçimi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, satılması veya devredilmesi, personele verilecek ücretlerin tespiti, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
 • Federasyon Tüzüğünü değiştirmek, Derneklerin Federasyona üyelik kararlarını ve üye Derneklerin ihracına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Federasyonun feshine karar vermek,
 • Üye Dernekler arasında Koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmenlikler yayınlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,
 • Federasyonun vakıf kurması,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Burada belirtilmediği halde Dernekler Kanununda ve mevzuatta belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Genel kurul, Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul Federasyonun en yetkili organ olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu hükümleri:

MADDE 16-Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup, Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu idari, yargı mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu 11 asil, 11 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla, açık tasnif liste usulü ile seçilir.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takiben en geç beş gün içerisinde toplanarak kendi aralarında Başkan, Başkan vekili (1 Kişi), Başkan Yardımcıları (4 Kişi), Genel Sekreter, Genel Sayman, Genel Sayman yardımcısı ile üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak Federasyon merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluk ile alınır. Mazeretsiz ve izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğe davet edilir.

MADDE 17 – Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

 • Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Genel Kurul çerçevesinde Federasyonun çalışmalarını yürütmek,
 • Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, kanunca öngörülen defterleri tutmak,
 • Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,
 • Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak,
 • Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine ipotek veya ayni hakları tesis ettirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı toplantılara ve etkinliklere görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin her türlü masrafını karşılamak,
 • Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek,
 • Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturum düzenlemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,
 • Federasyon Genel Sekreterini seçmek,
 • Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, sekreter, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, pirim ve sosyal haklarını temin etmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek,
 • Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Federasyon adına banka hesabı ve hesapları açmak, bu hesapları işletmek ve her türlü para transferini gerçekleştirmek için üyelerden iki kişiyi görevlendirmek ve bu kişilere müşterek imza yöntemi ile harcama yetkisi vermek,
 • Gerekli yasal izinleri almak şartıyla uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,
 • Gerekli görüldüğü halde üyelerden giriş ödentisi ve üye dernekler için aidat miktarlarını belirlemek, bu miktarları arttırmak veya azaltmak,
 • Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak,
 • Gerekli gördüğü bir alanda başkan yardımcılığı açıp kendi içinden bir üyeyi o alandan sorumlu yapmak,
 • Federasyona üye spor kulüpleri arasında her tür spor branşında yerel ve uluslararası ligler düzenleme ve organize etme kararı almak,
 • Gerekli gördüğü durumlarda komisyon, birim ve kollar oluşturmak,
 • Federasyon tüzüğünün ve ilgili kanunları, mevzuatların kendisine verdiği diğer işler yapmak,

MADDE 18 – Federasyon Başkanı görev ve yetkileri:

 • Federasyon tüzel kişiliğini temsil etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 • Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, Federasyona bağlı kuruluşlar dâhil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.
 • Federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve dışındaki toplantılarda Federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini belirleyeceği Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter ile paylaşabilir.
 • Başkan vekilini ve başkan yardımcılarını belirlemek,
 • Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimi yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek,
 • Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli görüldüğünde bu kurullara başkanlık etmek

MADDE 19 – Başkan Vekilinin ve Başkan Yardımcıların görev ve yetkileri:

Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini üstlenir.

Başkan yardımcıları;

 • Başkan yardımcısı (Teşkilatlanma işleri ve STK’lardan sorumlu)
 • Başkan yardımcısı (Sosyal ve Yardımlaşma işlerinden sorumlu)
 • Başkan yardımcısı (Proje ve organizasyonlardan sorumlu)
 • Başkan yardımcısı (Hukuk işlerinden sorumlu)

Başkan yardımcıları sorumlu oldukları birimlerden veya kollardan sorumludur. Yönetim kurulunun onayı ile Sorumlu oldukları birimlerin yönetimini kurar veya atama yapar. Faaliyetlerini denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur. Bu faaliyette ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi verir veya rapor sunar. Başkanın vereceği görev ve işleri yerine getirir. Yeni bir alanda başkan yardımcılığı Yönetim Kurulu kararı ile kurulabilir ve o alana sorumlu atanabilir.

MADDE 20-Federasyon Genel sekreteri görev ve yetkileri:

 • Genel Sekreter, Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur,
 • Yönetim kurulunca belirlenecek tutara kadar Federasyonun her türlü ihtiyaçlarına yönelik tek başına harcama yapma yetkisine sahiptir,
 • Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakları düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evraklarında Yönetim kurulunca belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası yanı sıra Genel Sekreterin imzasının bulunması zorunludur.
 • Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Federasyon dış yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın Federasyon içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.
 • Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
 • Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.
 • Federasyon Başkanı ve Federasyon organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir.
 • Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak oy kullanma hakkı yoktur.

MADDE 21-Federasyon Genel saymanı görevi ve yetkileri:

a- Federasyonun muhasebe işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.

b- Gelir-gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.

c- Federasyon gelirlerinin toplanması, sarflarının bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.

d- Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir,

e- Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,

f- Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar,

g- Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ve yazışmalara Federasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda Başkan vekili ile birlikte imza eder.

h- Genel Sayman Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

i- Genel Sayman yardımcısı: Genel Saymana yardım eder. Genel Sayman olmadığı zaman yukarıda yazılan görevleri yürütür.

MADDE 22-Denetleme Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 3 asil; 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir Başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a- Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler, üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurul ‘a sunar,

b- Federasyon gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerin in ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.

c- Federasyonun banka hesaplarını, karada ve bankada bulunan paralarını denetler,

d- Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder,

e- Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığı, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler,

f- Gerektiğinde Genel Kurul’u Yönetim Kurulu aracılığıyla toplantıya çağırır,

g- Denetim sonuçlarını yılda bir hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunar,

MADDE 23-Disiplin Kurulu ve görevleri:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçim sonrası ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer.

Disiplin Kurulu, üyeler ile ilgili olarak kendisine ulaşan konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlayarak hazırladıkları raporları gereği için Yönetim Kuruluna verirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Gelirleri ve tutacağı defterler hükümleri:

 

MADDE 24-Federasyonun Gelirleri:

 • Giriş aidatı: Yönetim Kurulu gerek görürse ve bu yönde karar alırsa Federasyona giren Dernekler bir defaya mahsus olmak üzere miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen Federasyon giriş ücretini öderler.
 • Üye Aidatı: Federasyona üye Dernekler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen aidatı ödemekle yükümlüdürler.
 • Devlet bütçesinden yapılan yardımlar,
 • Federasyona şahıslar, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar,
 • Banka kar payı ve yayın ve telif gelirleri,
 • Federasyon tarafından düzenlenen gece, gezi, konser, konferans gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 • Diğer gelirler

Madde 25-Federasyonun defter tutma esas ve usulleri, tutulacak defterle hükümleri:

Defter tutma esasları; Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü; Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak defterler; Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defteri tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin tasdiki;

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmi Defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi;

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl onlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl onlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemlerin belge hükümleri:

Madde 26-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemlerin belge hükümleri:

Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış -fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 ‘te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri;

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bildirim yükümlülükler hükümleri:

MADDE 27-Beyanname verilmesi:

Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 28-Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 ‘te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurt ışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Federasyon iç denetim, Borçlanma usulleri, Tüzük hükümleri:

MADDE 29-Federasyon iç denetim şekilleri:

Federasyonlarda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonu denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen haller denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 30-Federasyon Borçlanma Usulleri:

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olanakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 31-Tüzüğün değiştirilmesi:

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplalıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin, oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 32-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve o kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Federasyonun feshi, Tasfiye şekli ve işlemleri hükümleri:

MADDE 33-Federasyonun feshi:

Genel kurul, her zaman Federasyonu feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 34-Tasfiye şekli ve işlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu.” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyon alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyon alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Federasyon üyesi olan ve fesih durumunda üyelikleri devam eden Dernekler arasında paylaştırılır.

Fesih kararının alındığı toplantıda üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığı, tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyon para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyon defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 35-Federasyonun başka organları:

Federasyon başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlar Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını devredemez.

MADDE 36-Yardım ve İşbirliği:

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Dernek ve Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir veya yardım edebilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle ilişkilerine Dair Kanun’un hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

MADDE 37-Hüküm eksikliği:

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu, Türk Medeni ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmenliği ve ilgili mevzuatın Federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı             

 •                       Başkan
 •                     Başkan Yardımcısı
 •                     Sayman
 •                       Sekreter
 •                     Üye

Bu tüzük 37 (otuzyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.